1
დირექტორის გვერდი
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენი სკოლის ვებ-გვერდზე.
2
ადმინისტრაცია
ადმინისტრაცია განსაზღვრავს სკოლის განვთარების სტრატეგიას.
3
ჩვენ შესახებ
ჩვენი მიზანია ეროვნული ღირებულებების, თავისუფალი პიროვნების აღზრდა.
 

 

საერო საშუალო სკოლა-კომპლექს ,,სადუნის“ სკოლამდელი დაწესებულების მიზანია:

ა) სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში ბავშვისათვის იმ აუცილებელი ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მის მზადყოფნას სკოლაში სწავლისა და ყოველდღიური ცხოვრებისათვის;

ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისა და ოჯახის ურთიერთობის ოპტიმალური ფორმების დანერგვა და პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება;

საბავშვო ბაღის ამოცანაა:

ა) ბავშვის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ- ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა;

ბ) საზოგადოებაში ადაპტაციის უნარ-ჩვევების შეძენა;

გ) ბავშვის ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისი ცოდნით უზრუნველყოფა;

დ) ბავშვის შემოქმედებითი ინტერესების განვითარება - ბავშვის შემოქმედებითი შესაძლებლობებისა და ინტერესების გათვალისწინებით საბავშვო მოქმედებებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა;

საბავშვო ბაღში ფუნქციონირებს შემდეგი ჯგუფები:

ა) ბაღის უმცროსი ჯგუფი - 3-დან 4 წლამდე ასაკი;

ბ) საშუალო ჯგუფი - 4-დან 5 წლამდე ასაკი;

გ) სკოლისათვის მოსამზადებელი ჯგუფი - 5-დან 6 წლამდე ასაკი.

საბავშვო ბაღში აღსაზრდელთა ჩარიცხვისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:

ა) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული;

ბ) ბავშვის ჯანმრთელობის ცნობა;

გ) მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;

დ) მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება საბავშვო ბაღში მიღების თაობაზე.

აღსაზრდელის მიღების შემთხვევაში საბავშვო ბაღსა და მშობელს შორის ფორმდება ხელშეკრულება (ორ ცალად), რომელიც განსაზღვრავს მხარეთა უფლება-მოვალეობებს.

 e-mail: schoolsaduni@yahoo.com


 

01. სტუმრად ”სადუნში” 
სკოლის პრიორიტეტია, ღირებული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია.
02. სადამრიგებლო პროგრამა
დამრიგებელი მოსწავლის მრჩევლად მოიაზრება.
03. სასკოლო ინიციატივები
”სადუნის” ინიციატივით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, პროექტ ”ირმის ნახტომის მხარდაჭერით განხორციელდა კონკურსი ”ილია და თანამედროვეობა”.
ყოფილი ”სადუნელები”
ვინ სად არის ახლა?
ალუმნაის პროექტი
”ყოფილი სადუნელები”